Regulamin

REGULAMIN KONKURSU
“PING – Potyczki Informatyczne Nowej Generacji”
organizowanego przez Wydział Informatyki
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie

1. Wstęp

Na podstawie art. 169 ust. 9 Ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84 poz. 455), Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (WIZUT) organizuje ogólnopolski konkurs o nazwie Potyczki Informatyczne Nowej Generacji (PING).

2. Cele konkursu

 1. Popularyzacja wiedzy o nowoczesnych technikach informatycznych.
 2. Kształtowanie samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy.
 3. Stworzenie warunków efektywnego współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej.
 4. Motywowanie uczniów do samokształcenia i twórczego rozwiązywania problemów.
 5. Integracja środowisk edukacyjnych regionu.

3. Organizacja konkursu

 1. Konkurs PING organizuje i przeprowadza Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, zwany dalej Organizatorem.
 2. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zarządzania przebiegiem konkursu oraz na publikację tych danych w środkach społecznego przekazu.
 3. Konkurs rozgrywany jest w trzech etapach:
  1. I etap – internetowy (rozgrywany zdalnie)
  2. II etap – internetowy (rozgrywany zdalnie)
  3. III etap – finał rozgrywany w miejscu wskazanym przez Organizatora z obowiązkowym osobistym uczestnictwem zawodników.
 1. Szczegółowy harmonogram określający miejsca i terminy rozgrywania poszczególnych etapów Organizator publikuje na stronie internetowej www.wiping.pl każdorazowo z chwilą otwarcia kolejnej edycji konkursu.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych mających swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem szkół zaocznych, wieczorowych i dla dorosłych. Z możliwości udziału w konkursie wyłącza się uczniów klas pierwszych szkół trzyletnich (liceum) oraz uczniów klas pierwszych i drugich szkół czteroletnich (technikum), z wyjątkiem opisanym w punkcie 7 niniejszego regulaminu. Jednocześnie z udziału w konkursie wyklucza się krewnych osób będących pracownikami Organizatora w pierwszym stopniu pokrewieństwa.
 3. Szczegółowy zakres merytoryczny konkursu zostanie określony przez Organizatora w oddzielnym dokumencie, dostępnym na stronie internetowej www.wiping.pl.
 4. Pierwszy etap konkursu ma charakter otwarty i rozgrywany jest zdalnie poprzez samodzielne rozwiązywanie zadań postawionych przez Organizatora i opublikowanych na stronie internetowej konkursu. Etap pierwszy jest otwarty dla wszystkich chętnych bez ograniczeń.
 5. Na uczestników przystępujących do konkursu nakłada się obowiązek rejestracji w bazie danych organizatora poprzez wykorzystanie formularza dostępnego pod adresem http://www.wiping.pl/wp-login.php?action=register. Dane podane przez uczestników muszą być prawdziwe i weryfikowalne, a adresy email użyte do rejestracji muszą istnieć i być czynne.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do natychmiastowej i nieodwracalnej dyskwalifikacji zawodników, którzy swoim zachowaniem naruszają zasady dobrego wychowania, gry fair play i współżycia społecznego.
 7. Do drugiego etapu konkursu dopuszcza się tych uczestników etapu pierwszego, którzy pomyślnie przeszli procedurę weryfikacji tożsamości i miejsca pobierania nauki, (szczegółowo opisaną na stronie internetowej konkursu) oraz uzyskali w etapie pierwszym liczbę punktów równą lub większą niż 50% maksymalnej. Etap drugi rozgrywany jest zdalnie.
 8. Do etapu trzeciego konkursu dopuszcza się tych uczestników etapu drugiego, którzy uzyskali w etapie drugim liczbę punktów równą lub większą niż 60% maksymalnej. Uczestnicy przystępujący do finału zobowiązani są okazać ważny dokument potwierdzający ich tożsamość oraz fakt pobierania nauki w szkole ponadgimnazjalnej z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Niestawienie się lub nieterminowe przybycie na etap finałowy jest równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika.
 9. Etap trzeci (finał) konkursu odbywa się w siedzibie Organizatora i bezwarunkowo wymaga osobistego stawiennictwa uczestników. W etapie tym Organizator udostępni własną infrastrukturę techniczną niezbędną do pisania, uruchamiania i testowania tworzonego przez uczestników kodu.
 10. Rozwiązania niesamodzielnie lub takie, których autorstwa nie można ustalić, nie będą oceniane, a w uzasadnionych przypadkach zgłaszający je użytkownicy mogą zostać zdyskwalifikowani.
 11. Uczestnicy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy swoich rozwiązań do czasu rozstrzygnięcia poszczególnych etapów.
 12. Listę uczestników zakwalifikowanych do każdego kolejnego etapu Organizator publikuje na stronie internetowej konkursu. Ewentualne zastrzeżenia i reklamacje uczestnicy składają drogą mailową na ręce Organizatora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty publikacji wyników. Do zbadania zasadności reklamacji Organizator powoła komisję, która w terminie 7 dni rozpatrzy zgłoszone uwagi i której rozstrzygnięcia są ostateczne.
 13. Uczestnicy zakwalifikowani do finału otrzymują tytuł finalisty Konkursu, potwierdzony okolicznościowym dyplomem. Trzej uczestnicy, którzy w finale Konkursu zdobędą największą liczbę punktów, otrzymują nagrody rzeczowe. Organizator zastrzega sobie prawo innego rozdysponowania nagród rzeczowych, w tym przyznania innej liczby nagród rzeczowych oraz wyróżnienia wybranych uczestników i/lub ich opiekunów w inny sposób.
 14. Zwycięzcą konkursu jest ten uczestnik, który osiągnął najlepszy wynik w zawodach finałowych. W przypadku remisu punktowego brany jest pod uwagę czas rozwiązania zadań. Laureatem konkursu jest ten uczestnik finału, który uzyskał w finale co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów zdobytych przez najlepszego uczestnika.
 15. Laureaci III etapu konkursu PING otrzymają z rąk Dziekana Wydziału Informatyki stosowne zaświadczenie, które będzie potwierdzeniem statusu laureata konkursu. Laureat konkursu uczestniczy w rekrutacji na zasadach zawartych w aktualnej na danych rok akademicki uchwale Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w sprawie warunków i trybu rekrutacji, z zastrzeżeniem, iż uzyskuje on maksymalną liczbę punktów w procesie rekrutacji. Kandydat na studia może skorzystać z powyższych preferencji jednorazowo. Zaświadczenie będzie ważne przez dwa kolejne lata kalendarzowe. Zaświadczenie można otrzymać tylko raz.
 16. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacja niniejszego Regulaminu przez uczestnika oraz (w przypadku jego niepełnoletniości) jego rodziców lub opiekunów prawnych.

 

4. Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu PING jest Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin, tel. kontaktowy 91 449 55 60, email: wiping@zut.edu.pl.
 2. Organizator odpowiada za poziom merytoryczny, organizację, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie Konkursu.
 3. Organizator:
  1. udziela wyjaśnień w sprawach dotyczących konkursu oraz rozstrzyga pojawiające się w toku rozgrywek wątpliwości i spory,
  2. zatwierdza i publikuje rankingi oraz listy laureatów i wyróżnionych uczestników,
  3. przyznaje uprawnienia i nagrody rzeczowe wyróżniającym się uczestnikom.
 1. Wszelkie czynności Organizatora konkursu dotyczące treści zadań są tajne. Organizator może zarządzić tajność prac także w innych, uzasadnionych przypadkach.
 2. Decyzje Organizatora we wszystkich sprawach dotyczących przebiegu i wyników konkursu są ostateczne.
 3. Kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.